Česká vlajka
English flag
Obálka
KartAreal Karting

Olšanská street no. 6
Prague 3

Phone: 281 916 188 
          605 048 245
E-mail: info@kartareal.cz

kartareal

Dear fans and go-karting friends,

  We have bad news for you, unfortunately we have to close our kart centre due to developers interests of building owner. We are closed from 31/12/2013.

  So you have the last chance in these few weeks to visit us and enjoy the most powerful karts in Prague.

  We also informing you, that all coupons, vouchers, tickets and bookings are valid until 30/12/2013. After this date are unvalid without any compensation

  We will try to find new place, about any news we will inform you here. 

 Thanks for your understanding

Yours KartAreal team

TERMS AND CONDITIONS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti objednatele služeb v podobě pronájmu indoorových motokár a dalších služeb nabízených poskytovatelem (dále jen "služby") - KartAreal, Mal-Com Trade s.r.o., sídlem U Kombinátu 440, 100 00 Praha 10, IČ: 24280569. 
1.2. Objednatel služeb (dále jen „objednatel“) je navrhovatelem ve smyslu ustanovení § 43a Občanského zákoníku. KartAreal, Mal-Com Trade s.r.o.(dále jen „poskytovatel“) je ve vztahu k objednateli osobou, které je návrh na uzavření smlouvy určen ve smyslu ustanovení § 43a Občanského zákoníku. Po přijetí návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 43c Občanského zákoníku vzniká mezi objednatelem a poskytovatelem smluvní vztah, vyplývající z obsahu akceptované objednávky.
1.3. Službami se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí veškeré služby, které v rámci svého předmětu podnikání poskytovatel nabízí a zajišťuje na svých webových stránkách www.motokary.kartareal.cz a objednatel si je ve své objednávce objedná.
1.4. Tam, kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o smlouvě, rozumí se tím smluvní vztah založený mezi objednatelem a poskytovatelem objednávkou, který se řídí těmito obchodními podmínkami.

2. Podmínky přijetí objednávky a její plnění

2.1. Podmínkou přijetí objednávky, je její doručení poskytovateli. Objednávku může objednatel učinit písemně, elektronicky (e-mailem), telefonicky nebo uzavřením samostatné smlouvy. Telefonickou objednávku je objednatel povinen neprodleně poskytovateli potvrdit emailem (příp. písemně dopisem). Objednávka objednatele musí obsahovat veškeré nezbytné náležitosti, tj. zejména jméno a příjmení fyzické osoby, rodné číslo, případně IČ, DIČ, bydliště nebo místo podnikání, bankovní spojení a kontaktní telefon či obchodní firmu nebo název právnické osoby, adresu sídla, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní osobu a přesnou specifikaci objednávaných služeb. 
2.2. Objednatel je plně odpovědný a zavazuje se předat poskytovateli veškeré podklady nezbytné pro řádné a včasné splnění objednávky, tedy zejména přesné informace o tom, jaké služby jsou na základě objednávky požadovány a to v dostatečném časovém předstihu, aby byl poskytovatel na jejich základě schopen poskytnout řádně požadované služby.
2.3. Je-li obsah objednávky sestaven poskytovatelem na základě zadání objednatele, předloží poskytovatel takto sestavenou objednávku objednateli ke schválení. Nevyjádří-li se k ní objednatel písemně nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejího předložení, považuje se objednávka za schválenou, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
2.4. Poskytovatel zaručuje objednateli plnění objednávky v takovém rozsahu a kvalitě, které odpovídají požadovaným službám v objednávce uvedených.

3. Cena a platební podmínky

3.1. Objednatel se zavazuje poskytovateli zaplatit za poskytnuté služby cenu v objednávce uvedenou, popř. cenu následně poskytovatelem upravenou dle skutečného rozsahu a charakteru poskytnutých služeb v souladu s požadavky objednatele. 
3.2. Cenu služeb se objednatel zavazuje poskytovateli zaplatit na jeho účet č. 2107522895/2700 vedený u Unicredit Bank a to následujícím způsobem :
  a) poskytovatel vystaví objednateli zálohovou fakturu ve výši 50% z celkové ceny za poskytnuté služby, kterou je objednatel povinen poskytovateli uhradit do 10 dnů ode dne vystavení zálohové faktury, nejpozději však 2 týdny před zahájením poskytování služeb (před konáním akce).
  b) zbývající část ceny za poskytnuté služby je objednatel povinen poskytovateli uhradit nejpozději do 10 dnů ode dne vystavení daňového dokladu – faktury, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Poskytovatel je oprávněn fakturu vystavit nejpozději do 7dnů ode dne poskytnutí služeb (konání akce).

Faktury poskytovatele se považují za řádně uhrazené, pokud jsou zaplaceny ve lhůtě splatnosti, v plné výši a v účtované měně.

Objednatel není oprávněn si oproti fakturované částce jednostranně započíst jakýkoli vzájemný nárok.

3.3. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny služeb, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Přesáhne-li doba prodlení objednatele s úhradou ceny služeb 15 dní, je objednatel povinen zaplatit na výzvu poskytovatele smluvní pokutu až do výše 30.000,- Kč dle určení poskytovatele.
3.4. Jakékoliv námitky či výhrady k faktuře poskytovatele je objednatel oprávněn písemně vytknout nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejího doručení objednateli. Po uplynutí této doby se k nim již nepřihlédne.
3.5. Zaplacením úroků z prodlení, případně smluvní pokuty, není dotčen případný nárok poskytovatele na náhradu škody v plné výši.

4. Storno podmínky

4.1. Pro případ zrušení objednávky objednatelem před zahájením poskytování služeb (akce) se sjednává, za níže uvedených podmínek, následující storno poplatek:  

4 týdny před akcí 10% z ceny objednaných služeb

3 týdny před akcí 15% z ceny objednaných služeb

2 týdny před akcí 20% z ceny objednaných služeb

1 týden před akcí 50% z ceny objednaných služeb

3 dny před akcí  80% z ceny objednaných služeb

2 či 1 den před akcí či v den akce 100% z ceny objednaných služeb

4.2. V případě, že objednatel zruší pouze část objednaných služeb, sjednává se storno poplatek ve lhůtách a výších uvedených v předchozím odstavci (4.1.), avšak pouze z ceny části těch služeb, které byly objednatelem zrušeny.
4.3. Dojde-li ke zrušení objednávky objednatelem, ten se tímto zavazuje poskytovateli uhradit storno poplatek na jeho účet č. 2107522895/2700 vedený u Unicredit Bank a to nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení faktury, znějící na výši storno poplatku. Faktura se považuje za řádně uhrazenou, pokud je uhrazena ve lhůtě splatnosti, v plné výši a ve fakturované měně. Objednatel není oprávněn si oproti fakturované částce jednostranně započíst jakýkoli vzájemný nárok.
4.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou storno poplatku poskytovateli, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Přesáhne-li doba prodlení objednatele s úhradou storno poplatku 15 dní, je objednatel povinen zaplatit na výzvu poskytovatele smluvní pokutu až do výše 30.000,- Kč dle určení poskytovatele.
4.5. Zaplacením úroků z prodlení, případně smluvní pokuty, není dotčen případný nárok poskytovatele na náhradu škody v plné výši.

5. Závěrečné ujednání

5.1. Veškeré právní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem ČR, jmenovitě pak obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném znění. 
5.2. Jakékoliv spory vzniklé mezi stranami se budou řešit především smírnou cestou. Nebude-li vyřešení sporu možné mimosoudní cestou, je každá ze stran oprávněna obrátit se na místně a věcně příslušný soud dle obecně závazných právních předpisů. 
5.3. Poskytovatel může objednateli zasílat svá obchodní sdělení.
5.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit.

Zahrajte si získejte jízdu zdarma

Open hours

Mon - Thu 14:00-22:00
Fri 14:00-23:00
Sat 12:00-23:00
Sun 12:00-22:00
        or. by agreement